ส่วนหนึ่งของรายได้ปัจจุบันที่แน่นอนนั้นก็จะเก็บไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน ชีวิตประจ่าวัน เช่น ค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ค่าเบี้ยประกัน ค่าสาธารณูปโภค ค่าการเดินทาง ค่าที่อยู่อาศัย และสิ่งบันเทิง หรือสิ่งอื่น ๆ แต่ว่ารายจ่ายของเรานั้นก็จะมีรายจ่ายอีกส่วนหนึ่งสำหรับซื้อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ บ้านหรือ หุ้นทุน เครื่องเพรช เครื่องประดับ และพันธบัตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินที่แสดงถึงความมั่งคั่งของบุคคล ซึ่งการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมีบทบาทสำคัญในการสะสมความมั่งคั่ง กล่าวคือ การวางแผนทางการเงินที่ดีนั้นจะช่วยนำทรัพยากรทางการเงินของเราให้ไปในทิศทางที่ทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดตามกฎแล้ว ความมั่งคั่งของบุคคล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง คือ มูลค่าของ ทรัพย์สินรวมที่บุคคลนั้นเป็นเจ้าของ ซึ่งความมั่งคั่งอาจจะประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ที่มีตัวตน ส่วนสินทรัพย์ทางการเช่น เงินฝากบัญชีออมทรัพย์และหลักทรัพย์ต่าง ๆพันธบัตร กองทุนรวมและอื่น ๆเหล่านี้เป็นสินทรัพย์ที่ให้รายได้ ผู้ถือจะได้รับผลตอบแทนตามสัญญา และส่วนสินทรัพย์ที่มีตัวตนเป็นสินทรัพย์ที่จับท้องได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ซึ่งผู้เป็น เจ้าของมีไว้เพื่อบริโภค เช่น บ้านที่อยู่อาศัย รถยนต์ งานศิลปะ เพชรพลอย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน เช่น ห้องชุดที่ชี้อไว้เพื่อวัตถุประสงค์ ให้เช่า โดยทั่วไปเป้าหมายของคนส่วนใหญ่ จะสะสมเงินเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ว่าในบางคนก็ชอบที่จะสะสมทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ โดยหวังว่า อสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินที่ซื้อเก็บไว้นั้น จะมีโอกาสพัฒนา และมีมีลค่าสูงขึ้นมากการสะสมความมั่งคั่งนั้น แตกต่างจากการสะสมความมั่นคง เนื่องจากว่า การสะสมความมั่งคั่งนั้นเป็นการสะสมที่ทำให้ผู้อื่นนั้นมองเราว่าร่ำรวยนั่นเอง แต่ว่าการสะสมความมั่นคงนั้น จะเป็นการสะสมมาตรฐานในการดำรงชีพให้มีความมั่นคง แข็งแรง อยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การสะสมความมั่นคงนั้น มักจะสำคัญมากกว่าการสะสมความมั่นคั่ง เนื่องจากเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพของชีวิต และความพร้อมของชีวิตที่พร้อมจะรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วการสะสมความมั่งคั่งและการสะสมความมั่นคงมักจะ เป็นไปอย่างควบคู่กัน ซึ่ง เมื่อเกิดความความมั่นคงในการดำรงชีพแล้ว ความมั่งคั่งมักจะตามมาด้วยเสมอ ในผู้ที่สามารถปฏิบัติตัวให้ตนมีความมั่นคงในชีวิตอยู่เสมอ

การสะสมความั่งคั่งและความมั่นคงในชีวิต

June 10, 2012 author

จากบทความเรื่องชีวิตเป็นสุข ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ดี ตอนที่ 1 นั้นท่านผู้อ่านคงจะทราบวิธีการกำหนดเป้าหมายขางการเงินมาแล้ว และในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการปฏิบัติกัน กระบวนการวางแผนทางการเงินมี 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ ขั้นที่ 1 เป็นการตั้งเป้าหมายที่แน่นอนเฉพาะลงไป เช่น ต้องการซื้อบ้านซึ่งเป้าหมายที่สำคัญ ท่านต้องกำหนดว่าท่านจะซื้อเมื่อใด ในวงเงินเท่าใด จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายล่วงหน้าเป็นค่ามัดจำเท่าใด และจะจัดหาเงินมาได้อย่างไรขั้นที่ 2 สร้างแผนงานเพี่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เตรียมรายละเอียดว่าจะทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เช่นในตัวอย่างนี้ จะเป็นการวางแผนว่าจะซื้อบ้าน ท่านต้องออมเงินส่วนหนึ่งของรายได้ในแต่ละปี และนำเงินออมนี้ลงทุนชั่วคราวหลังจากที่ท่านได้กำหนดวันที่จะซื้อบ้าน ท่านก็สามารถตัดสินใจลงทุนหาผลประโยชน์ชั่วคราวที่ใดที่จะช่วยนำไปสู่ ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ ถ้าวันที่จะซื้อนั้นเป็นเวลายาวนานในอนาคต อาจจะเป็น 5 ปีหรีอมากกว่า ท่านก็ควรเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ซึ่งอัตราผลตอบแทนสูงกว่าขั้นที่ 3 ประเมินราคาบ้านที่จะซื้อกับราคาที่ได้ตั้งไวัตามเป้าหมาย ขั้นตอนนี้อาจจะไม่มีความสำคัญหากอยู่ในโลกที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น ราคาบ้านที่คุณต้องการจะซื้อนั้นราคาอาจจะสูงขั้น หรือมีการ เปลี่ยนแปลง บางอย่างที่ท่านไม่สามารถจะซื้อบ้านได้ขั้นที่ 4 เป็นขั้นสุดท้ายของแผนเป็นการตัดสินใจ หากเป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จท่านก็ตัดสินใจซื้อบ้าน แต่หากไม่ประสบความความสำเร็จ ก็ควรยกเลิก หรือหากท่านยังพยายามที่จะซื้อบ้าน ท่านก็ต้องปรับแผนใหม่ โดยการเพิ่มเงินออมในแต่ละปีให้มากขั้น หรืออาจจะเลือกลงทุนที่อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า (ซึ่งวิธีหลังนี้อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขั้น)กระบวนการวางแผนทางการเงินทั้ง 4 ขั้นตอนไม่ใช่ว่าทุกคนที่ดำเนินการตามขั้นตอนนี้แล้วจะต้องประสบความสำเร็จเสมอไป แต่ก็ยังให้ความมั่นใจ ได้ว่าจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าการปฏิบัติโดยไม่มีหลักการ แต่ว่าการวาง แผนที่ดีเปรียบเสมือนหางเสือเรือช่วยนำท่านไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสำเร็จลุล่วง

ชีวิตเป็นสุข ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ดี ตอนที่ 2 (ตอนจบ)

May 1, 2012 author

แนะช่องทางดูบอล มีช่องทางไหนบ้าง

ปัจจุบันนั้นเกมฟุตบอลไม่ได้ฮิตให้หมู่ผู้ชายแล้ว เพราะผู้หญิงหลายคนก็หันมาสนใจเกมฟุตบอลกันมาก เนื่องจากติดใจในรูปร่างหน้าตา พอได้ดูก็ติดใจในลีลาฝีเท้าจนชื่นชอบการดูบอลแบบไม่รู้ตัว แต่บางครั้งจะให้รอนั่งดูอยู่หน้าทีวี มันก็ดึกจนไม่สามารถรอได้ วันนี้จึงมาแนะนำช่องทางการดูบอลว่ามีช่องทางไหนที่สามารถดูกันด้อย่างจุใจบ้าง แน่นอนว่ายุคสมัยนี้ช่องทางที่ฮิตที่สุดคงไม่พ้นช่องทางที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เช่นการดูบอลบนอินเตอร์เน็ต แต่ทั้งนี้จะต้องมีตัวกลางนำพา นั่นคือเว็บไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูบอลสดนั่นเอง ซึ่งก็มีหลากหลายเว็บให้เลือก โดยมากแล้ว เว็บที่มีการถ่ายทอดสดให้ดูส่วนใหญ่จะเป็นเว็บที่เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล อย่างเว็บ Sbobet เป็นต้น เพราะให้บริการทั้งในส่วนของการแทงบอล ข้อมูลต่างๆ รวมไปถึง live คู่บอลจากทั่วทุกมุมโลกให้ชาวบอลได้เสพกันอย่างจุใจเลยทีเดียว แต่การนั่งดูอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นัก เพราะเดี๋ยวนี้ผู้คนชอบความรวดเร็วและเข้าถึงง่าย การ live บอลสดจึงเพิ่มอีกช่องทางในการเอาใจขาบอล นั่นคือสามารถดู live คู่บอลผ่านโทรศัพท์มือถือได้ เรียกได้ว่าสะดวกอยู่ที่ไหนก็สามารถดูได้ แต่ข้อเสียก็มีเช่นกัน อย่างหากอยู่ในที่อับสัญญาณก็ทำให้ไม่สามารถรับชมได้ หรือบางครั้งอาจจะขึ้นอยู่กับสเป็คของสมาร์ทโฟน ที่หากสเป็คน้อยก็อาจจะทำให้รับชมภาพได้ไม่คมชัดเท่าที่ควร

June 30, 2011 author

เช็คผลบอลสดคู่โปรดก่อนใคร

ใครที่พลาดดูคู่โปรดเมื่อคืนนี้ไม่ต้องกังวลไป เพราะเรามีผลบอลสดมาให้เช็คกันถึงหน้าคอม ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อหนังสือพิมพ์กีฬามาเปิดหาให้ตาแฉะ วันนี้มีด้วยกันสองคู่สองรส เป็นบอลพรีเมี่ยม ลีกด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งก่อนจะไปดูผลบอลสดนั้น ลองมาดูการวิเคราะห์ของเหล่าเซียนกันดีกว่า ว่าเข้าเป้าหรือไม่ อย่างน้อยก็เก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการแทงบอลครั้งต่อไปได้ คู่แรกเลสเตอร์ ซิตี้ เปิดบ้านรับการมาเยือนจากทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คู่นี้มีความต่างชั้นกันอยู่พอสมควรเพราะทีมนึงอยู่หัวตารางทีมนึงอยู่ท้ายตาราง ในส่วนของผลงานเจ้าบ้านเลสเตอร์ ซิตี้นั้น 5 เกมหลังสุดชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 งานแผ่วปลายก็มาตลอด ดูทรงแล้วยังไม่น่าจะชนะใครได้ในช่วงนี้เพราะเสียความมั่นใจในการเล่นไปเยอะเลยทีเดียว แม้จะเล่นในบ้านแต่ก็เจอทีมหินอย่างปีศาจแดง ไม่น่าจะเอาอยู่ ในส่วนของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดนั้น ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 แพ้ 2 เกิดอาการสะดุดช่วงปลาย แต่งานนี้ดูทรงแล้วน่าจะคว้าแต้มกลับคืนมาได้บ้าง และผลก็เป็นไปตามคาด ปีศาจแดงเก็บแต้มไปได้ 2 เม็ด คู่ต่อมา ไบรท์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนจากทีมวัดฟอร์ด คู่นี้อยู่ในระดับที่สูสีกันมากเลยทีเดียว มาดูในส่วนของเจ้าบ้านกันก่อน ผลงาน 5 เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยมีแต่เสมอ 2 แพ้ 3 ซึ่งผลงานของทีมเยือนก็ไม่น้อยน่าไปกว่ากันเลย 5  Read More

June 27, 2011 author

มารู้จักฟิเจอร์บนหน้าเว็บแทงบอลออนไลน์กันเถอะ

นักแทงบอลมือใหม่อาจจะงงหรือสับสน ที่เวลาเข้าหน้าเว็บแทงบอลออนไลน์แล้วไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไง เพราะดูเยอะไม่หมด ทั้งหน้าข้อมูล หน้าแทงบอล หน้า live บอล และอื่นๆ อีกเยอะแยะ และบางหน้านั้นไม่มีเนื้อหาอะไรมาก มีแค่ตัวหนังสือภาษาอังกฤษกับตัวเลข ยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่ไม่รู้ว่าคืออะไร เผลอไปคลิกมั่วๆ อาจทำให้เสียเงินโดยไม่รู้ตัว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการไม่เข้าใจ วันนี้เลยจะมาแนะนำฟิเจอร์ต่างๆ ในหน้าเว็บแทงบอลออนไลน์ ว่ามีส่วนไหนบ้างที่สำคัญ และแต่ละส่วนคืออะไรทำหน้าที่อย่างไรบ้าง อันดับแรกที่คู่รู้จักคือฟิเจอร์หน้าแทงบอล ซึ่งมีอยู่ด้วยกันไม่สามสี่หัวข้อ เริ่มจากตรงคำว่า Live หรือสด หากขึ้นแบบนี้แสดงว่ามีคู่บอลที่กำลังแข่งกันอยู่โดยจำนวนการต่อรองนั้นเปลี่ยนไปตามเกมในสนาม อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา โดยนักพนันสามารถแทงได้ในราคาแฮนดิแคป แบบสูงต่ำ ได้ตลอดการแข่งขันจะเต็มเวลาหรือครึ่งเวลาก็แทงได้ จนกว่าจะใกล้เวลาที่เกมสิ้นสุด ต่อมาคือหัวข้อ Today หรือวันนี้ หากขึ้นแบบนี้แสดงว่าในอนาคตอันใกล้จะเกิดการแข่งขันของคู่บอลที่กำหนด โดยนักพนันสามารถเข้าไปกดแทงไว้ล่วงหน้าได้ โดยเล่นราคาแฮนดิแคป จะแทงสูง ต่ำ สเต็ป ก็ได้หมดแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่าน โดยราคาที่ขึ้นจะเป็นราคาก่อนการแข่งขันนั่นเอง แต่นักพนันสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้างแทงได้เมื่อถึงเวลาการแข่งขัน

January 6, 2011 author

ซื้อหวยออนไลน์แบบเซียน ทำกันแบบนี้

เคล็ดลับการซื้อหวยนั้น เป็นเรื่องที่นักพนันให้ความสนใจมาตลอดแม้กระทั่งเปลี่ยนมาอยู่บนระบบออนไลน์ก็ยังไม่เสื่อมความนิยม ซึ่งการเล่นหวยนั้นฮิตกว่าการพนันประเภทอื่นๆ เพราะนักพนันไทยคุ้นเคยกันอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นหวยฉลากกินแบ่งกิน หวยใต้ดิน หวยปิงปองเป็นต้น ซึ่งวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆ ในการซื้อหวยออนไลน์มาฝากกันด้วย วิธีไหนดีวิธีไหนเด่นก็ลองเอาไปทำตามกันได้เลย เทคนิคแรก อย่าซื้อหวยด้วยเงินที่มีทั้งหมดโดยการทุ่มไปกับเลขๆ เดียว เพราะโอกาสเสียมีเยอะมากกว่าได้ หากไม่ดวงเฮงดวงดีจริงๆ เลขกลมๆ นั้นคาดเดาได้อยากกว่าลูกฟุตบอลเสียอีก ฉะนั้นโปรดลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการซื้อเลขกระจายๆ เงิน ประมาณว่าซื้อหว่าน น่าจะมีโอกาสได้เยอะกว่าการซื้อตัวเดียว สำหรับนักพนันที่ชื่นชอบการซื้อหวยออนไลน์แบบเป็นชุดทุนหนา ลองซื้อเลขเด่นเลขดังมาไว้ในมือสักสองสามชุด เพื่อกระจายความเสี่ยงเช่นกัน โดยยิ่งซื้อมากชุดก็ยิ่งมีโอกาสถูกสูงมากขึ้น การซื้อหวยชุดนั้นได้เงินเป็นเท่าทวีคูณ รวยแบบไม่รู้ตัวหากถูก แต่ก็เสียยับเช่นกันเพราะหวยชุดราคามักจะแพง และเคล็ดลับสุดท้าย เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลย นั่นคือการคำนวณงบประมาณในกระเป๋าสตางค์เราๆ ท่านๆ ก่อนนั่นเอง เงินที่นำมาซื้อหวยออนไลน์ควรเป็นเงินเย็น แต่หากนักพนันท่านไหนไม่มีเงินเย็น ก็นำเงินที่ใช้จ่ายมา 3 หาร ซึ่งนั่นแหละคือเงินที่สามารถนำมาซื้อหวยแล้วไม่เดือดร้อน การเล่นหวยด้วยเงินแบบนี้จะทำให้ไม่เครียดหากไม่ถูกหวย

June 14, 2008 author

ทีเด็ดบอลคู่แหล่มไม่ควรพลาด

มากันอีกแล้วกับทีเด็ดคู่มันส์ที่ไม่ควรพลาดจริงๆ มาดูบอลนอกกระแสกันบ้างดีกว่า แม้จะนอกกระแสแต่ก็แจ๋วน่าเล่นเพราะราคาเปิดมากมันล่อตาล่อใจซะจริงๆ ลองมาดูบอลเอเรอดีวีซี ฮอลแลนด์ กันบ้าง ถือว่ามีคนติดตามลีกฮอลแลนด์อยู่พอสมควร หากใครกำลังหาทีเด็ดเจ๋งๆ อยู่ล่ะก็ เข้ามาถูกที่แล้วเพราะวันนี้มีบทวิเคราะห์ดีๆ มาฝากกันเช่นเคย เริ่มที่คู่แรกกันเลย เป็นคู่ของเฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัมเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมโรด้า เจซี คู่นี้พบกันมาแล้วหลายนัด แต่มาดูผลงานของเจ้าบ้านกันก่อนเลย ผลงาน 5 นัดหลังสุดชนะ 4 เสมอ 1 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ฟอร์มเลิศอยู่สายแข็งของตาราง เกมรุกดีเกมรับแน่น ยิ่งนัดนี้เล่นในบ้านด้วยไม่พลาดเสียแต้มแน่นอน ในส่วนของทีมเยือนโรด้า เจซี เกม 5 นัดสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ผลงานถือว่าเป็นรองอยู่เยอะทีเดียว งานนี้เล่นนอกบ้านก็พอมีลุ้นในช่วงเกมบุก ราคาต่อบอลน่าลองน่าเล่น เหล่าเซียนขอเสี่ยงอยู่ข้างทีมเยือนไม่หวั่นไหว คู่ต่อมา วีวีวี เวนโลเปิดบ้านรับการมาเยือนจากทีมเฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ โดยสถิติของเจ้าบ้านนั้น 5 นัดหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3  Read More

April 26, 2008 author

15 6 7