ในระบบแลกเปลี่ยนไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินสด แต่การคำรงชีวิต ค่อนข้างสำบาก กล่าวคือถ้าท่านมีปลาและข้าว ท่านต้องหาบุคคลที่มีทั่งปลาและข้าว เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนของกัน และหากท่านไม่สามารถบริโภคหรือแลกเปลี่ยนปลาทั้งหมดได้ ท่านจะต้องเก็บปลาส่วนที่เหลือไว้ซึ่งเป็นการยุ่งยาก ส่วนในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ถึงแม้ว่ามีการนำระบบ การเงินมาใช้เพี่อความสะดวกในเชิงพานิชย์หลังจากนั้นไม่นานระบบการเงินเหล่านี้ ยังเพิ่มความยุ่งยากให้แห้ประชาชนที่ไม่ได้รับอบรมหรือเรียนทางการเงินบุคคลเหล่า นี้มักจะเอาเงินฝากไว้กับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง หรือฝากธนาคารไว้ โดยทั่วไปแล้วมูลเหตุจูงใจในการถือเงินสดของบุคคล มี 3ประการคือ1. เป็นค่าใช้จ่ายประจำ ซึ่งบุคคลจำเป็นต้องใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายประจำทุกวัน เช่น ซื้ออาหาร ค่าพาหนะ เครื่องใช้ต่างจึงต้องมีเงินสดติดตัวไว้ตลอดเวลา เรียกว่า pocket money บุคคลจะมีเงินสดติดตัวจำนวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้เงินในวันหนึ่ง สมมุติว่า ท่านใช้เงินวันละ ประมาณ 200 บาท ท่านก็ควรมีเงินสดติดตัวประมาณ 1500 บาทต่อสัปดาห์ หรือหากท่านใช้บัตร ท่านก็ไม่จำเป็นต้องมีเงินสดติดตัวมาก เนื่องจากบัตร นี้เปรียบเสมอนเงินสด ท่านจะถอนเงินมาใช้เมื่อใดก็ได้ และยังมีความปลอดภัยสูงอีกด้วย2. เพี่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินซึ่งนอกจากมีเงินสดไว้ใช้จ่ายประจำแล้ว บุคคลส่วนมากจะมีเงินสดส่วนหนึ่งไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เช่น การ เจ็บป่วย ถูกให้ออกจากงาน หรือเหตุการณ์ต่าง ๆที่ไม่คาคว่าจะเกิดขึ้น เช่น เกิดมี เหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ หากไม่มีสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอ บุคคลก็ต้องขายบ้านหรือรถยนต์เพื่อนำมาใช้จ่าย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีเงินสำรอง ส่วนนี้ไว้ อาจจะอยู่ในรูปสินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น ฝากออมทรัพย์กับธนาคาร ในยามจำเป็นก็ถอนมาใช้ได้สะดวกและยังให้รายได้อีกด้วย3. เพี่อเพิ่มมูลค่าของเงิน ซึ่งกรณีที่ท่านต้องการ ใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อบ้าน รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถทำได้โดยการเก็บออมสะสม อาจจะเป็นงวด ๆไปเรื่อย ๆจนกว่าจะได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ และเงินออมที่ท่านสะสมนี้อาจจะฝากไว้ในบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคาร แต่ถ้าเป็นระยะยาวต้องคำนึงถึงค่าของเงินที่ลดลงตามภาวะเงินเฟ้อด้วยหากอัตราเงินเฟ้อสูงกว่า อัตราผลตอบแทนที่ได้ กรณีนี้การออมจะไม่เป็นการเพิ่มมูลค่าของเงิน แต่จะเป็นการลดมูลค่าของเงินไปโดยไม่รู้ตัว

ถือเงินสดแล้วดียังไง

May 24, 2017 author