ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ ช่วยให้บุคคลบริหาร การได้มา การใช้ไปและการควบคุมทรัพยากรทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้นด้วยเป็นต้นว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ความสะดวกสบายต่าง ๆก็สามารถหาได้ตามที่เราต้องการ ซึ่งคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่จะผูกกับมาตรฐานการครองชีพของ บุคคลนั้น เช่น การมีบ้าน รถยนต์ และเครื่องเพชรเป็นของคู่กับคุณภาพชีวิต เช่น เดียวกับของชิ้นใหญ่ ของที่มีราคาแพง หรือเครื่องประดับต่าง ๆเหล่านี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงมาตรฐานการครองชีพที่สูง การมีเงินเพื่อการท่องเที่ยว การบันเทิง เพื่อสุขภาพ การศึกษา ศิลปะและคนตรี เป็นส่วนเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ถึงแม้ว่ามีปัจจัยอื่นอีกมาก เช่น ถิ่นที่อยู่อาศัย การสาธารณูปโภค มลภาวะ ค่าครองชีพตลอดทั้งการจราจรมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลนั้น ๆดังนั้นความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอันดับแรก ซึ่งตามที่กล่าวกันว่า บุคคลที่ร่ำรวย จะใช้ชีวิตอย่าง “ ธรรมดา ” โดยเลือกที่จะเก็บเป็นเงินออมหรือลงทุนมากกว่าการใช้ จ่ายไปกับสิ่งของที่หรูหราและฟุ่มเฟือย ถึงแม้ว่าคุณภาพชีวิตของบุคคลเหล่านี้อาจจะ ไม่ต่ำกว่าบุคคลที่ใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและหรูหรากว่าอีกประการหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างมากต่อมาตรฐานการครองชีพของ บุคคลคือ ครอบครัวที่คู่สมรสต่างก็มีรายได้ ซึ่งสมัยก่อนมีค่อนข้างน้อยที่ทั้งสามีและ ภรรยาทำงานด้วยกันทั้งคู่ แต่เป็นสิ่งธรรมดาสำหรับในปัจจุบัน รายได้ของแต่ละครอบครัวก็เพิ่มขึ้นมาก บุคคลก็สามารถใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น แต่เราก็มีความรับผิดชอบเพิ่มขี้นที่ จะบริหารเงินอย่างฉลาดควบคู่กันกับจุดมุ่งหมายทางการเงินและงานอาชีพและ การวางแผน นี่คือก้าวแรกของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยการวางแผนการ ใช้จ่ายเงินในอนาคตด้วยความระมัดระวัง บุคคลที่สามารถตั้งเป้าหมายที่แน่นอนตาม คุณภาพชีวิตที่เขาต้องการความมั่นคงในการครองชีพนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งอาจจะต่างกันไปได้อีกตามสถานที่ อย่างเช่น แถบชนบทนั้น ความมั่นคงในการครองชีพก็อาจจะหมายถึงการมีชีวิตกินอยู่อย่างพอเพียง ถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างหรู่หรา แต่ว่า พวกเขาเหล่านี้ก็ความความสุขในชีวิต และมีความมั่นคงในการครองชีพสูงเช่นกัน

การเสริมความมั่นคงในการเงินให้มากขึ้น

January 13, 2014 author