ส่วนหนึ่งของรายได้ปัจจุบันที่แน่นอนนั้นก็จะเก็บไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน ชีวิตประจ่าวัน เช่น ค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ค่าเบี้ยประกัน ค่าสาธารณูปโภค ค่าการเดินทาง ค่าที่อยู่อาศัย และสิ่งบันเทิง หรือสิ่งอื่น ๆ แต่ว่ารายจ่ายของเรานั้นก็จะมีรายจ่ายอีกส่วนหนึ่งสำหรับซื้อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ บ้านหรือ หุ้นทุน เครื่องเพรช เครื่องประดับ และพันธบัตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินที่แสดงถึงความมั่งคั่งของบุคคล ซึ่งการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมีบทบาทสำคัญในการสะสมความมั่งคั่ง กล่าวคือ การวางแผนทางการเงินที่ดีนั้นจะช่วยนำทรัพยากรทางการเงินของเราให้ไปในทิศทางที่ทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดตามกฎแล้ว ความมั่งคั่งของบุคคล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง คือ มูลค่าของ ทรัพย์สินรวมที่บุคคลนั้นเป็นเจ้าของ ซึ่งความมั่งคั่งอาจจะประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ที่มีตัวตน ส่วนสินทรัพย์ทางการเช่น เงินฝากบัญชีออมทรัพย์และหลักทรัพย์ต่าง ๆพันธบัตร กองทุนรวมและอื่น ๆเหล่านี้เป็นสินทรัพย์ที่ให้รายได้ ผู้ถือจะได้รับผลตอบแทนตามสัญญา และส่วนสินทรัพย์ที่มีตัวตนเป็นสินทรัพย์ที่จับท้องได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ซึ่งผู้เป็น เจ้าของมีไว้เพื่อบริโภค เช่น บ้านที่อยู่อาศัย รถยนต์ งานศิลปะ เพชรพลอย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน เช่น ห้องชุดที่ชี้อไว้เพื่อวัตถุประสงค์ ให้เช่า โดยทั่วไปเป้าหมายของคนส่วนใหญ่ จะสะสมเงินเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ว่าในบางคนก็ชอบที่จะสะสมทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ โดยหวังว่า อสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินที่ซื้อเก็บไว้นั้น จะมีโอกาสพัฒนา และมีมีลค่าสูงขึ้นมากการสะสมความมั่งคั่งนั้น แตกต่างจากการสะสมความมั่นคง เนื่องจากว่า การสะสมความมั่งคั่งนั้นเป็นการสะสมที่ทำให้ผู้อื่นนั้นมองเราว่าร่ำรวยนั่นเอง แต่ว่าการสะสมความมั่นคงนั้น จะเป็นการสะสมมาตรฐานในการดำรงชีพให้มีความมั่นคง แข็งแรง อยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การสะสมความมั่นคงนั้น มักจะสำคัญมากกว่าการสะสมความมั่นคั่ง เนื่องจากเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพของชีวิต และความพร้อมของชีวิตที่พร้อมจะรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วการสะสมความมั่งคั่งและการสะสมความมั่นคงมักจะ เป็นไปอย่างควบคู่กัน ซึ่ง เมื่อเกิดความความมั่นคงในการดำรงชีพแล้ว ความมั่งคั่งมักจะตามมาด้วยเสมอ ในผู้ที่สามารถปฏิบัติตัวให้ตนมีความมั่นคงในชีวิตอยู่เสมอ

การสะสมความั่งคั่งและความมั่นคงในชีวิต

June 10, 2012 author